kop

 

Onderzoek thuiszitters

Eind januari 2020 maakte het Ministerie van OC&W bekend dat er op dit moment bijna 5000 kinderen thuiszitten en om verschillende redenen niet naar school gaan. In deze groep zijn ook veel hoogbegaafde kinderen die ongewild thuis zitten van school. Het Ministerie van OC&W definieert thuiszitters als ‘leerlingen die ingeschreven zijn op school, maar langer dan 4 weken thuiszitten’. Daarnaast is er ‘absoluut verzuim’. Daarbij gaat het over leerlingen die wel leerplichtig zijn, maar niet op een school staan ingeschreven en dus niet naar school gaan. Het vermoeden is dat bij deze thuiszitters een grote populatie hoogbegaafde kinderen zit.

Als Koepel Hoogbegaafdheid zijn wij op zoek naar ervaringen van ouders die kinderen thuis hebben zitten omdat ze zijn vastgelopen bij het vinden van goed onderwijs. Wij zullen deze verhalen vertrouwelijk behandelen en anoniem verwerken in ons onderzoek. Met de resultaten van dit onderzoek zullen wij in gesprek gaan met de PO- en VO-raad en het ministerie van OCW. Het mag niet zo zijn dat hoogbegaafde kinderen thuis komen te zitten omdat ze geen aansluiting kunnen vinden in het onderwijs. Via onderstaande knop kunt u uw ervaringen met ons delen.   meldpuntMeldpunt 'vrijwillige' ouderbijdrage

‘Nog steeds extra betalen voor onderwijs aan hoogbegaafde kinderen?’

In het kader van Passend Onderwijs horen alle kinderen in het reguliere onderwijs les te kunnen krijgen zonder dat ouders hiervoor extra hoeven te betalen. Omdat veel scholen een 'vrijwillige' bijdrage voor onderwijs aan hoogbegaafde kinderen vragen zijn wij enige tijd geleden gestart met een meldpunt om een indruk te krijgen over de manier waarop scholen hiermee omgaan.

Met de geanonimiseerde uitkomsten zijn wij naar het Ministerie van OC&W gegaan. Het bleek dat het Ministerie onvoldoende op de hoogte was van deze praktijken en al helemaal niet over de hoogte van de bijdrage die vaak gevraagd werd.

Inmiddels heeft de politiek dit met succes opgepakt. Zo zijn onlangs de volgende moties met algemene stemmen aangenomen:

 • Motie over het per direct geen verplichte eigen bijdrage meer vragen aan ouders van hoogbegaafde kinderen
 • Motie over een passend onderwijsaanbod specifiek voor hoogbegaafde kinderen
 • Motie over een sanctiebeleid voor scholen die nog steeds een eigen bijdrage vragen aan ouders van hoogbegaafde kinderen
 • Motie over het in de kwaliteitsbeoordeling meenemen van een vertegenwoordiging van ouders van kinderen met extra ondersteuningsbehoefte


 • Een en ander betekent dat er met ingang van schooljaar 2020-2021 geen verplichte bijdrage meer gevraagd mag worden voor onderwijs aan hoogbegaafde kinderen, ook niet via een omweg.

  Wij willen graag inzicht krijgen of scholen zich aan deze maatregelen houden. Ook bereiken ons berichten dat scholen het specifieke onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen willen afbouwen.

  Via onderstaande knop kunt u uw ervaringen met ons delen. Als daar aanleiding voor ons zullen we de uitkomsten - volkomen anoniem - verwerken en voorleggen aan de Inspectie van het Onderwijs en het Ministerie van OC&W.     meldpunt  KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid

  Het initiatief tot het oprichten van de stichting is genomen door de Koepel Hoogbegaafdheid. Zij vond het belangrijk om in samenspraak met de branche kwaliteitscriteria te ontwikkelen. Zij wil daarmee de hulpvrager, ongeacht of dit een ouder, kind, school, schoolbegeleider of leerkracht betreft helpen om een gerichte keuze te kunnen maken uit het aanbod van begeleiding van hoogbegaafden. Inmiddels zijn er al meer dan honderd specialisten geregistreerd.


       deel op facebook        

  ©  Koepel Hoogbegaafdheid